لیست قیمت اتاقها

اتاقهای دو تخته  155216 تومان

اتاقهای سه تخته 201500 تومان

سویتهای 4 نفره   276000 تومان

نفر اضاف            46300    تومان